Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ

“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

(Cập nhật lúc: 07/01/2019 14:57:50 )

Sáng ngày 05/01/2019, tại Hội nghị UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải Bài phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh:

Đ/c Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Kính thưa các quý vị đại biểu và các đồng chí!

Hôm nay, tại diễn đàn hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019 trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua năm 2019 là: Phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua (mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019 nêu trong Nghị quyết của HĐND tỉnh số 13/NQ-HĐND ngày 9/12/2018 đã được UBND tỉnh cụ thể hóa trong Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018).

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp duy trì đà tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch, hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ đạt kết quả khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,9%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục ổn định, quốc phòng- an ninh được đảm bảo và giữ vững. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh trong năm qua còn bộc lộ một số hạn chế: Có 3/30 chỉ tiêu không đạt kế hoạch; việc phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa còn chậm; sản xuất công nghiệp còn nhiều khó khăn, thiếu ổn định, số doanh nghiệp hoạt động có đóng góp cho ngân sách còn hạn chế. Tiến độ xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; thu ngân sách gặp nhiều khó khăn. Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng còn thấp; tình hình tai nạn giao thông tăng… Những hạn chế nêu trên đã đặt ra cho chúng ta phải có các giải pháp căn cơ, quyết liệt để khắc phục trong thời gian tới.

Bước vào năm 2019 nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội có nhiều thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế tiếp tục nêu cao truyền thống thi đua yêu nước, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” cùng các phong trào thi đua khác đã được phát động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Các phong trào thi đua phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương với mục tiêu là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2019.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, tôi đề nghị:

Một là, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng về các phong trào thi đua yêu nước, về các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững) nhằm tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước để tạo thuận lợi nhất phục vụ người dân và doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh;

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước các cấp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bốn là, cộng đồng các doanh nghiệp phát huy truyền thống yêu nước gắn với trách nhiệm xã hội tiếp tục hỗ trợ các quỹ an sinh xã hội, giúp đỡ các địa phương nghèo trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Năm là, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là những nhân tố mới xuất hiện trong các phong trào thi đua; đồng thời biểu dương, tôn vinh và khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến tiêu biểu để các phong trào có sức lôi cuốn và lan toả rộng khắp.

Sáu là, các cụm, khối thi đua, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI), xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực và quan tâm đến công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện và hiệu quả của các phong trào thi đua.

Tại diễn đàn này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nhân, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết lao động sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016-2020.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Sign In